برنامه نویسی و علوم رایانه

ثبت نام نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی شروع شد

با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی دانش آموزان و راهنمایی به سمت کارآفرینی ثبت نام نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی شروع شد.

23 اردیبهشت 1399